26 juni 2020  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > 2018 Jvs Plantenwg

Jaarverslag 2018 Plantenwerkgroep

De Plantenwerkgroep bestond in 2018 uit 7 leden, aangevuld met ca. 6 mensen die af en toe mee gingen.

We kijken in dit verslag naar:
1. Bijzondere activiteiten
2. Mooie uitstapjes
3. Vaste activiteiten
4. Gebieden die we jaarlijks bezoeken
5. Bijzondere waarnemingen

1. Bijzondere activiteiten
- Overleg met Peter Maas (SBB)
Op 22 januari kwam Peter Maas (toenmalig boswachter-ecologie) bij ons op bezoek om met elkaar te bespreken wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. We spraken af dat wij de inlaag bij Stavenisse voor hem op doelsoorten (flora) zouden inventariseren en dat hij een Heukels-cursus zou komen geven.

- Heukels-cursus
Op 25 mei en 8 juni gaf Peter Maas uit Terneuzen de Heukels-cursus, die werd bijgewoond door 17 deelnemers. Doel van de cursus was om mensen te leren werken met de ‘Heukels-flora’ bij het determineren van planten. De cursus bestond uit theorie (hoe is de flora opgebouwd, wat betekenen bepaalde termen, enz.) en uit oefenen met determineren, zowel binnen als buiten.

- Duizend- en één soortendag
Op 15 juni werd in het kader van ons 30-jarig bestaan, deze dag georganiseerd. Er werd die dag een wierexcursie gegeven, gevogeld, braakballen uitgeplozen en naar insecten en planten gekeken. Ook waren er heerlijke hapjes gemaakt. E.e.a. vond plaats in Haestinghe te St. Maartensdijk. Bij de onderdelen insecten en planten leverde dit veel zeldzame soorten op in de Pluimpot, zij het net geen 1000.

- Boekpresentatie Flora Zeelandica
Een week later (22 juni) waren we aanwezig bij de boekpresentatie van Flora Zeelandica, het huzarenstuk van afvallig vogelaar Peter Meininger waar wij ook onze bijdrage aan hebben geleverd de laatste jaren; inventarisatie van kilometerhokken, schrijven van inleidende hoofdstukken en uitvoering van tekstcorrecties.

- SNL-kartering SBB-gebied ‘Inlaag van Stavenisse’
Op verzoek van Peter Maas hebben wij een SNL-kartering uitgevoerd naar doelsoorten in de inlaag bij Stavenisse. Bij een SNL-kartering wordt het terrein ingedeeld in vakken van 50 x 50 m. In die vakken worden alle doelsoorten van het desbetreffende natuurdoeltype geteld en ingemeten. Deze gegevens worden door SBB gebruikt om de kwaliteit van het gebied te bepalen, het beheer te evalueren en om naar de Provincie verantwoording af te leggen, voor ontvangen beheervergoedingen (SNL).

- Bezoek aan Dordtse Biesbosch
Op 7 september hebben we op uitnodiging van IVN-leden uit (de omgeving van) Dordrecht de Biesbosch bezocht. Die middag brachten we een bezoek aan het Weizigtpark. Het leverde veel gezelligheid, een heerlijke lunch en een paar leuke waarnemingen op.

2. Mooie uitstapjes
- Watergat, Oude Tonge
Op 11 mei bezochten wij natuur- en waterbergingsgebied Watergat bij Oude Tonge, waar grote hoeveelheden Brede orchis werden aangetroffen. Een mooi gebied waar het beheer te wensen over laat.

- Natuurgebied Heideweg
Ook bezochten wij (na het broedseizoen) het natuurgebied van SBB aan de Heideweg, wat mooie zoutvegetaties en veel Zeegroene zegge opleverde.

- Nul-meting Willemspolder St. Phillipsland
Vlakbij het Veerhuis op St. Phillipsland heeft HZL een nieuw stuk natuur ontwikkeld. We troffen er allerlei pioniers en veel restanten van de bloemzaadteelt aan. Het belooft een mooi gebied te worden, gezien de overgangen nat-droog, klei-zand die aanwezig zijn.

3. Vaste activiteiten
- Zeeuwse Floron-middag te Nisse
Zoals elk jaar bezochten wij de bijeenkomst van Zeeuwse floristen op de eerste zaterdag van februari, met ontmoetingen, lezingen en een tergend moeilijke planten-quiz.

- Plaggen en hooien t.b.v. Ruige anjer
In december hebben we op 2 plekken geplagd t.b.v. de Ruige anjer. In mei hebben we op één van die plekken ook gehooid. Het aantal exemplaren van deze soort blijft min of meer stabiel.

- Natuurbeheer op ‘’ons’’ Alteklein
Samen met A Rocha-Zeeland en ondersteund door SLZ hebben we in februari gezaagd en in mei en september gehooid op Schor Alteklein. Ook is er een beheerplan geschreven wat ondermeer naar Waterschap, Provincie en Gemeente Tholen verstuurd is. Mede als gevolg van dit plan zijn we in gesprek met Gemeente Tholen, Staatsbosbeheer en Waterschap Scheldestromen om het beheer van omliggende terreinen te verbeteren. Ook het beheer werpt vruchten af: veel orchideeën en een aantal nieuwe plantensoorten. Ook de vlinders deden het goed, ondanks de extreem droge zomer.

- Floron-dag Nijmegen
Ook waren we weer van de partij op de jaarlijkse FLORON-dag in Nijmegen met boeiende lezingen en ontmoetingen.

4. Gebieden die we jaarlijks bezoeken
- Halsters Laag
Op het HL gaat de vestiging en uitbreiding van zeldzame soorten gestaag door, met een (vrijwel) nieuwe waterbies voor Nederland (Eleocharis engelmannii) en steeds meer Heidekartelblad.

- Grevelingendam
Hier keken we naar bijzondere parkeerplaatsflora, Groot zeegras, orchideeën en zeewieren als Zeesla, Klein darmwier, Knoopwier, Kleine zee-eik, Vederwier, Stijf priemwier, Slijmerige drakentong, Iers mos, Visdraad, Puntig korstmoswier, Hoorntjeswier, Knotswier en Blaaswier.

- Rammegors
Het Rammegors is volop in ontwikkeling. Hier troffen wij zowel schorsoorten als Gewone zoutmelde en Langarige zeekraal als soorten als Sierlijk vetmuur, Geelhartje en Strandduizendguldenkruid aan. De laatste drie wijzen op omstandigheden die aan jonge kalkrijke duinvalleien doen denken.

5. Bijzondere waarnemingen
- Thoolse varenboulevard
 Aan de zuidoostkust van Tholen ontdekten we een heuse varenboulevard met o.a.  Smalle ijzervaren, Zachte naaldvaren en véél Tongvaren.

- Korstmossen
Ook troffen we tijdens onze tochten meerdere bijzondere korstmossen aan, als Trompettakmos en Klein Leermos

- Zeewieren
Dankzij de toenemende kennis van zeewieren binnen onze werkgroep, ontdekten we ook de nodige bijzonderheden op dit vlak: een eerste vondst op Tholen van aangespoeld Hauwwier bij de Pluimpot op Smerdiek en daarnaast het voor Zeeland zeer zeldzame Groefwier bij Sint Annaland en Anna Jacobapolder.

Wijnand Lammers, coördinator plantenwerkgroep

Uitprinten | Laatste wijziging 16 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2020 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl