26 april 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > 2019 Algemeen jaarverslag

Algemeen jaarverslag 2019 Natuurvereniging Tholen

Naast het dagelijks bestuur zijn 7 vertegenwoordigers van aandachtsvelden betrokken bij het algemeen bestuur. Het bestuur is het afgelopen jaar 8 maal bijeengeweest. Een overzicht van de activiteiten van deze werkgroepen en aandachtsvelden is terug te vinden in de verschillende jaarverslagen.

Ook dit jaar was er een vereniging-brede excursie, dit keer naar de Plaat van de Vliet. We hadden weer een grote opkomst. Het was erg warm en het aantal vogels hield niet over, maar aan bijzondere planten en insecten, en de afwisseling van vegetatie viel genoeg te genieten. Met ook dit keer als heerlijke afsluiter de hapjes en drankjes rechtstreeks uit de natuur.

De redactie van het verenigingsblad 'Licht op Groen' is uitgebreid met Roger Joose en Tineke Fopma. De oplage is opgehoogd zodat deze ook meer belangstellenden onder ogen komt. Helaas zijn de kosten ook gestegen door de nieuwe prijzen van de drukker. Anderzijds zijn de kosten van de vereniging beperkt gebleven omdat geplande investeringen zijn uitgebleven. Verder hebben we nog een aardig bedrag van de Rabobank mogen ontvangen als subsidie….

Het aantal leden is ook dit jaar gestegen. Per 1 januari konden we 111 gezinnen tot onze ledenkring rekenen. Deze aanwas geeft mooie perspectieven voor een nog actievere inzet voor een natuurlijk Tholen en Sint Philipsland.

Het schor Alteklein, in de haven van Tholen, herbergt door de inzet van Wijnand Lammers inmiddels een voor rugstreeppadden geschikt biotoop, en het door SLZ aangelegde wandelnetwerk van zuid-Tholen heeft een alternatief traject dat door het schor loopt. De jaarlijkse werkzaamheden hebben weer plaatsgenomen en het gaat erg goed met de bijzondere soorten. Het beheergebied is uitgebreid met de dijkglooiing.

Op het vlak van de planologie is de aandacht vooral uitgegaan naar Landgoed Pluimpot in Sint-Maartensdijk, de Kruittoren / plan Vestetuin in Tholen en de windturbines in de Noordpolder bij Sint-Maartensdijk.

Met betrekking tot het Landgoed Pluimpot heeft het bestuur een lange openbare brief met onze bezwaren gestuurd naar de raadsleden van de gemeente, welke positief is ontvangen. Omdat het onderwerp nog steeds niet op de raadsagenda staat is dit onderwerp nog niet tot een conclusie gekomen, mogelijk gebeurt dat in 2020.

Met betrekking tot de Kruittoren zijn in het overleg met de gemeente ondanks afspraken deadlines niet gehaald, waardoor op dit moment een groep rugstreeppadden ‘vastzit’ in de veste-vijver tussen Kruittoren en Vestetuin, zodat deze groep in het voorjaar zal moeten worden verplaatst naar nieuw leefgebied waar na aan wordt gewerkt.

Het bestuur heeft een eerste zienswijze ingediend over het plan voor de uitbreiding van de windmolens in de Noordpolder. Dit plan is inmiddels minder omvattend geworden, en een nieuw plan zal moeten worden ingediend.

Ook heeft Wijnand Lammers nog contact gehad met de eigenaar van het zonnepark aan de Ceresweg over mogelijke natuurlijke invulling van het gedeelte van het perceel dat bestemd is voor de natuur. Erwin Raas heeft deelgenomen aan de gemeentelijke ‘klimaatstresstest’.

Ook is er dit jaar intensief contact geweest met Rob van der Laan en Louis Sauter, die een visiedocument hebben opgesteld over wind- en zonne-energie in de gemeente Tholen. Dit document is nu ons uitgangspunt met betrekking tot de energietransitie, het is bij de commissie ruimte van de gemeente gepresenteerd en is op de website te vinden.

Het bestuur heeft mede naar aanleiding van de ontwikkelingen bij het Landgoed en de Kruittoren een gesprek gehad met wethouder Hoek, waarin onder meer is afgesproken de Natuurvereniging in een vroeger stadium te betrekken bij natuuronderwerpen, en een jaarlijks overleg te plannen. Ook zullen we betrokken worden bij een aantal ‘overleg-tafels’ welke in 2020 staan gepland. Het komende jaar zullen stappen gemaakt worden om nog sterker betrokken te raken bij de natuur-aspecten van het gemeentelijk beleid.


Erwin Raas, voorzitter

Uitprinten | Laatste wijziging 16 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2021 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl