26 april 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
2019 Algemeen jaarverslag
Jvs NME
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Plantenwerkgroep

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2019

De Plantenwerkgroep bestond in 2019 uit 6 leden, aangevuld met ca. 4 mensen die af en toe mee gingen.

We zijn in het kader van ons zomerprogramma28x op pad geweest, voor het winterprogramma in voor- en najaar 2019 10x.

We kijken in dit verslag naar:

  1. Bijzondere activiteiten
  2. Mooie uitstapjes
  3. Vaste activiteiten
  4. Gebieden die we jaarlijks bezoeken
  5.  Bijzondere waarnemingen

1.Bijzondere activiteiten

- Het Nieuwe strepen
In het kader van HNS hebben we meerdere terreinen bezocht, zoals Malland/Bram Groenenwegenweg, waar de mate van stikstofneerslag te zien was a.d.h.v. het voorkomen van (meest gele) korstmossen en ook een deel van de Roolandsedijk, waar vooral veel ruigte te zien was.

-SNL-kartering in het Thoolse bos voor Staatsbosbeheer op 26 juli.
We keken daarbij per vegetatietype (bijvoorbeeld haagbeuken- en essenbos) naar de doelsoorten die voor het desbetreffende type zijn vastgesteld en in die vegetatie zouden kunnen voorkomen.

- Monitoring vakantiepark ‘de Striene’
Op verzoek van de eigenaar hebben we het park geïnventariseerd op planten, korstmossen, wieren, dagvlinders en vogels. Mooie soorten waren Blaasilene, Graslathyrus en Iriserend kraakbeenwier.

-Voor FLORON-Zeeland: bloemdijken en dorpskernen.
In heel Zeeland zijn in 2019 dorpskernen en bloemdijken geïnventariseerd. Wij leverden ons aandeel door een deel van de Derdedijk en de dorpskern van Scherpenisse af te kammen. Ook is (met name door Lenie) Klein zeegras en Engels gras geteld.

-Proef bloemrijk gazon (Gemeente Tholen)
We hebben meegedaan aan eerste jaar van proef bloemrijk gazon van Wim de Vries. Lenie en Marthe hebben 5 x bijen/hommels, zweefvliegen, vlinders en bloemen geteld op de diverse proefveldjes. Een van de vraagstellingen is welk maairegiem de meeste bloemen oplevert. Zie ook Licht op Groen, najaarsnummer.

2.Mooie uitstapjes

-Klein profijt, Rhoon
Op 26 april bezochten we dit zoetwatergetijdebos met vele wilgensoorten en een bijzondere flora. Er waren zeldzaamheden als Spindotters, Bittere veldkers, Moerasstreepzaad, en Zomerklokjes te bewonderen.

-Op 10 mei bezochten we het Gastels Laag. Dit gebied ligt ten zuidwesten van Oudenbosch. Het is vanouds een moerassig veengebied waar turfwinning heeft plaatsgevonden. In 1995 werd Staatsbosbeheer eigenaar en maakte het tot een natuurgebied met schraalgrasland, blauwgrasland en een elzenbroekbos. Het is 23 ha groot. We vonden 10 zeggesoorten, Veenreukgras en veel Spaanse ruiter en Brede orchis.

-Op 7 juni bezochten we met FLORON-districtcoördinator van West-brabant Petra vd Wiel de Van Haaftenpolder, waar we 170 plantensoorten aantroffen, waaronder veel orchideeën.

3.Vaste activiteiten

-Zeeuwse Floron-middag te Nisse
Zoals elk jaar bezochten wij de bijeenkomst van Zeeuwse floristen op de eerste zaterdag van februari, met ontmoetingen, lezingen en een tergend moeilijke planten-quiz.

-Plaggen en hooien t.b.v. Ruige anjer
In oktober hebben we op 2 plekken geplagd t.b.v. de Ruige anjer. In mei hebben we er ook gehooid. Het aantal exemplaren van deze soort was veel lager dan andere jaren: 5 bloeiende planten en 9 zaailingen.

-Natuurbeheer op ‘’ons’’ Alteklein
Samen met A Rocha-Zeeland en ondersteund door SLZ hebben we in februari gezaagd en in mei en september gehooid op Schor Alteklein. Ook is er een laagte in het terrein opengemaakt t.b.v. Rugstreeppad. Mede als gevolg van het beheerplan is met Waterschap Scheldestromen afgesproken dat per 2020 de achterliggende dijk ecologisch zal worden beheerd. Verder zijn we in gesprek met Staatsbosbeheer om het beheer van het stadsbos te verbeteren. Nieuwe bijzondere plantensoorten waren Welriekende agrimonie en Bijenorchis. Moeraswespenorchis bloeide weinig dit jaar. Op 14 juni zijn alle plantensoorten door ons geinventariseerd. In juni en augustus is door de insectenkenners Gerrit en Vera naar insecten gekeken. Qua fauna was nieuw: Nachtegaal, Moerassteekmier, Hoornaar en Bever (losse waarneming, gemeld door R.J. Buijs) Bij de vlinders viel de sterke achteruitgang van de 3 soorten blauwtjes en Landkaartje op. Groot en klein koolwitje, Citroenvlinder en Koninginnepage namen toe, zandoogjes waren stabiel. Atalanta en Distelvlinder beleefden een topjaar. Nieuw was het Oranjetipje, zelfs met eiafzetting op de enige Pinksterbloem van heel Alteklein. Dit najaar waren er veel zeldzame paddenstoelen te zien. Op 22 november zijn er door de mossen- en plantenwerkgroep van Petra v.d. Wiel ook mossen geinventariseerd.

-Floron-dag Nijmegen
Ook waren we weer van de partij op de jaarlijkse FLORON-dag in Nijmegen met boeiende lezingen en ontmoetingen.

4.Gebieden die we jaarlijks bezoeken

-Halsters Laag
Op het HL gaat de vestiging en uitbreiding van zeldzame soorten gestaag door, met een grote populatie Klein vlooienkruid en zelfs Rond wintergroen als nieuwe soorten. Ook keken we er o.l.v. Marike de Haan naar paddenstoelen wat haar veel hoofdbrekens bezorgde: véél bijzondere soorten.

-Grevelingendam
Hier keken we naar bijzondere parkeerplaatsflora, Groot zeegras, orchideeën en een onwaarschijnlijk grote groeiplaats van Dwergbloem, op een natte plek die eerst was gefreesd en daarna kapotgereden. Meer geluk dan wijsheid!

-Rammegors
Het Rammegors is volop in ontwikkeling. Hier troffen wij bijzondere combinaties aan van schorsoorten als Klein schorrekruid met Kattendoorn en Echt duizendguldenkruid, De laatstgenoemde soort is van onze duizendguldenkruiden het meest zoutgevoelig!

5.Bijzondere waarnemingen

-Mosbloempje
Ten zuidwesten van de Oesterdam, bij Rilland, troffen wij in april op een parkeerplaats die kan onderlopen met zout water tussen de klinkers massaal Mosbloempje en Rode schijnspurrie aan

-Karwijvarkenskervel
Op de landtong bij Tholen vond één van ons de zeer zeldzame Karwijvarkenskervel. De enige plek van Zeeland.

-Keizersmantel
Deze zeer zeldzame parelmoervlinder kwam langs in het stadsbos van Tholen, op 26 juli.

-Zeewieren
Dankzij de toenemende kennis van zeewieren binnen onze werkgroep, ontdekten we ook de nodige mooie soorten met dito namen op dit vlak: Langgerekt zeehoornblad, Lepeltjeswier en Navelwier en vele anderen.

-Klein zeegras
Grote aantallen van deze ernstig bedreigde soort zijn aangetroffen op meerdere plaatsen rondom Tholen op bij eb droogvallende platen.

-Engels gras
In grote aantallen bij Stavenisse

-1-bloemige zeekraal
Deze zeldzaamheid werd ons voorgeschoteld tijdens een zeewier-uitstapje, ook bij Stavenisse.

Tenslotte…

Wijnand Lammers, coordinator Plantenwerkgroep


 


 

Uitprinten | Laatste wijziging 29 januari 2020 | Vorige pagina | Home

        2021 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl