20 december 2021  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Algemeen jaarverslag
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapswg
Jvs NME
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Waterstanden
Bestuurszaken > Jvs Plantenwerkgroep

Jaarverslag 2020 plantenwerkgroep

De werkgroep, of gedeelten ervan, is 31 keer op pad geweest in 2020. De groep telt 4 á 8 actieve leden, plus enkele losse gasten. Ineke Niemantsverdriet is er als enthousiast lid bij gekomen. We hebben dit jaar geen excursies gemaakt naar wat verder gelegen bijzondere gebieden vanwege de RIVM- voorschriften, maar ons beperkt tot de min of meer vaste bezigheden. Een opsomming:

 1. Monitoren van een aantal bloemdijken voor Floron Zeeland en SBB. Dit loopt ongeveer 5 jaar en begon in 2019. Hiervoor zijn we 5x op pad geweest, vooral op een aantal delen van de Derde dijk.

 2. Natuurbeheer op Schor Alteklein samen met A Rocha en SLZ, plus vele wisselende vrijwilligers, op 15-02, 16-05 en 19-09.

 3. Ondersteuning van natuurouders bij snoeien door kinderen van groep 8 in het Muiebos en op Schor Alteklein (Wijnand).

 4. Achtmaal bloeiende planten en insecten geteld voor proefproject Bloemrijk gazon van gemeente Tholen (Lenie en Marthe).

 5. Plaggen of diep harken en hooien voor de Ruige anjer. In december troffen we 10 rozetten van de nieuwe planten aan op de bekende plek. Verheugend is dat we op de Broeksedijk eveneens 10 rozetten aantroffen.

 6. Monitoren op Vakantiepark De Striene, 2x jaarlijks sinds 2019, op 22-05-20 en 21-08-20.

 7. In juni en juli twee kilometerhokken geïnventariseerd op Tholen, voor Het Nieuwe Strepen (Lenie en Marthe). In het kilometerhok bij Stavenisse telden we 225 soorten, waarvan 30 tot de zeldzame of bedreigde gerekend worden. Het hok bij Sint-Annaland leverde toevalligerwijs ook 225 soorten op, hiervan hoorden er 15 tot de zeldzame of bedreigde.

 8. Deelname aan de Zeeuwse Florondag in Nisse op 01-02, en op 12-12 de landelijke FLORON-dag online.

 9. Ook in 2020 weer de vaste gebieden bezocht om een aantal soorten in de gaten te houden: Grevelingendam (Mosbloempje, Herfstschroeforchis, Kleine pimpernel, Dwergviltkruid, Dwergbloem), Halsters Laag (orchideeën, Teer guichelheil, Heidekartelblad), van Haaftenpolder (orchideeën), Rammegors (veranderende zoete-zilte flora).

 10. Stadflora onderzoek voor Floron Zeeland. Dit jaar was het stadscentrum van Tholen aan de beurt waar we 99 soorten telden.

 11. Ook voor FLORON gedaan: Graskers geteld op de dijk langs de havenmond van Tholen, in het kader van het project ‘staat die plant er nog’. Dit jaar kwamen we op 89 exemplaren, tegen 66 in 2012. Een mooi resultaat dus. Het gaat hier om de enige groeiplaats van Zeeland.

 12. Monitoren flora ‘rugstreepbiotoop’ van Schor Alteklein; in 2019 nulmeting gedaan, nu vervolg. Positieve resultaten: verdubbeling van het aantal plantensoorten, vestiging van nieuwe soorten voor Alteklein, zoals Behaarde boterbloem, Zeeaster en Zilte greppelrus, vestiging van zeldzame paddenstoelen van schraal grasland, sterke afname van strooisellaag en biomassa. Uitbreiding van Heemst, vestiging van Moeraswespenorchis. Helaas geen Rugstreeppad.

 13. Nulmeting plantengroei op land- en kanaalzijde dijk rond Schor Alteklein, wegens start ecologisch maaien i.v.m. een pilot voor gedifferentieerd dijkbeheer. Daarbij zijn 105 soorten aangetroffen. De gegevens zijn aangeleverd aan Waterschap Scheldestromen.

 14. Overleg gehad met medewerkers van SLZ voor project Stapstenen voor Soorten, om meer mogelijkheden te creëren voor Patrijs en wilde bijen. Hier is enthousiast op gereageerd, bij SLZ zijn tegen de 20 aanmeldingen binnengekomen. Gemeente en SBB willen eraan mee werken. Hans Wondergem van SLZ gaat in december bij iedereen langs om na te gaan wat men wil en wat er kan.

Bijzondere vondsten

Op de website zijn 14 verslagen met foto’s van plantenwerkgroepexcursies 2020 te vinden.

Zoals elk jaar zeggen we: wie mee wil, van harte welkom! Geef dat door aan Lenie (lenieponse@hetnet.nl) of aan Marthe (marthebouvy@zeelandnet.nl ). Zij gaan per 01-01-2021 Wijnand als coördinator vervangen.

Uitprinten | Laatste wijziging 16 juli 2021 | Vorige pagina | Home

        2022 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl