8 juni 2024  

Lid worden
Zoeken:
klik hier voor openen Vogelwerkgroep
klik hier voor openen Plantenwerkgroep
klik hier voor openen Planologiewerkgroep
klik hier voor openen Landschapswerkgroep
klik hier voor openen Gidsenwerkgroep
klik hier voor openen Wierenwerkgroep
klik hier voor openen Natuur & Milieu-educatie
Redactie

klik hier voor openen Natuurvereniging Tholen
Bestuurszaken
Jvs Gidsenwerkgroep
Jvs Landschapsw.g.
Jvs Natuurouderw.g.
Jvs Planologiew.g.
Jvs Plantenwerkgroep
Jvs Vogelwerkgroep
Jvs Wierenwerkgroep
Contact

klik hier voor openen Natuurgebieden
Bestuurszaken > 2022 Jvs Vogelwerkgroep

Jaarverslag 2022 vogelwerkgroep

Het afgelopen jaar heeft de vogelwerkgroep twee keer vergaderd. Daarnaast is een deel van de werkgroep o.l.v. Dick Gunst bezig geweest met ringen van roofvogels en onderhoud van nestkasten.

De buizerd en torenvalk lijkt het iets beter te gaan, een lichte stijging in broedsucces. De Bruine kiekendief heeft het net als elders in de provincie nog steeds moeilijk. De boomvalk is sinds 2020 niet meer gezien als broedvogel en bij de sperwer was er 1 nest met 4 jongen. De havik lijkt stilaan te verdwijnen, van 5 nesten naar 1 en slechts 1 jong gesignaleerd. In totaal zijn er 55 nesten en nestkasten gecontroleerd en in 27 daarvan zijn vogels uitgebroed. Een lichte stijging t.o.v. vorig jaar.

Met onze kerkuilen gaat het redelijk. Ad Polderman heeft, met enkele leden, het afgelopen jaar nestkasten gecontroleerd wat niet altijd eenvoudig is want die hangen soms erg hoog waardoor je een echte durfal moet zijn. Er zijn 43 nestkasten en dit jaar zijn er 2 bijgekomen. In de nestkasten wordt vaak twee keer gebroed, maar niet alle eieren komen uit en ook van de jonge overleefd niet alles. Vorig jaar was erg mager maar dit jaar zo’n 35 jonge vogels. Hopelijk volgend jaar nog meer, maar dat hangt ook af van het aantal muizen.

Maandelijks worden Schakerloopolder geteld door Dini Hartog, Ineke Niemantsverdriet en Wilma de Rooij. Tijdens het broedseizoen wordt deze polder bovendien voor SBB en Sovon gemonitord. Sjak de Kock telt maandelijks de Scherpenissepolder en rondom het Schelde Rijkanaal. 

In de Schakerloopolder waren er vooral problemen door de aanhoudende droogte waardoor veel jonge vogels het niet hebben gered en ook de vogelgriep diverse slachtoffers heeft gemaakt onder vooral brandganzen. Maar door dit bizarre weer zagen we ook enkele bijzondere soorten: grote grijze snip en gelukkig is de patrijs ook weer in het gebied aan het broeden we zagen een familie van 10 bij elkaar.
Het Schelde-Rijngebied wordt ook maandelijks geteld en leverde een totaal op van bijna 28.000 vogels (t.o.v. 2021 nog geen 25.000). Wel waren er weinig zilvermeeuwen maar opvallend veel spreeuwen, kuifeenden en krakeenden. In totaal werden er 87 soorten gezien waarbij de koperwiek en zomertaling nieuw waren voor dit gebied.

Op het eiland Tholen wordt ook geteld tijdens de P.T.T.-telling in de maand december (Periodieke Transect telling). Op een dag kom je langs 20 telpunten en tel je 5 minuten alle vogels die gehoord of gezien worden. In totaal werden 19.932 vogels geteld op die route (In 2021 waren het er slechts 4589). Grote aantallen ganzen, kokmeeuwen en drieteenstrandlopers zorgden voor het grote verschil.
We hielden ook enkele excursies: Waterdunen, een prachtig stukje nieuwe natuur in Zeeuws Vlaanderen, midzomerbijeenkomst in de Scherpenissepolder en een excursie naar de Maasvlakte verzorgd door Wicher Pen.

Dit jaar konden we vooruitlopend op het jubileumjaar van onze vereniging alvast een mooie bijeenkomst houden verzorgd door boswachter Erik de Jonge met een opkomst van meer dan 150 mensen! Hopelijk kunnen we ook nieuwe leden verwelkomen in 2023 en weer mooie vogels waarnemen in de polders en op het water.

Wilma de Rooij, coördinator Vogelwerkgroep

 

 

Uitprinten | Laatste wijziging 9 januari 2024 | Vorige pagina | Home

        2024 Natuurvereniging Tholen "Rubia Tinctorum", Email: info@natutholen.nl